Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 37 /2021

 

Wójta Gminy Karnice

z dnia 24 czerwca 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2021 r. w drodze zlecenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządza się, co następuje: ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.)

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w drugim półroczu 2021 roku, tj. do 31 grudnia 2021 r. w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi Załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2021

z dnia 24 czerwca 2021roku

 

 

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Karnice

 

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w drugim półroczu 2021 roku, tj. o 31 grudnia 2021 r. w drodze zlecenia:

 

1. Zadanie Nr 2/2021

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz turniejów w zakresie: piłki

nożnej seniorskiej, młodzieżowej oraz dziecięcej na terenie Gminy Karnice.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi - 32 000,00 -PLN

Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania tego samego rodzaju wynosiła:

1. W II półroczu 2020 r. - 37 040,40 PLN;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykaz zadań przeznaczonych do realizacji oraz zestawienie przyznanych kwot dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w roku 2021, są przeznaczone
w formie powierzenia zgodnie z zawieraną umową.

 

II. Warunki i zasady przyznawania dotacji:

1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne

związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. , które:

a) przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

b) prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące

przedmiotem zlecenia.

2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,

którego dotyczy zadanie;

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających

wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację

danego zadania z innych źródeł;

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

g) kopie dokumentów dotyczących rejestracji;

h) aktualny statut lub regulamin;

i) kopie nadania numeru REGON;

j) kopie nadania NIP;

k) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenerskie i inne specjalistyczne

uprawniające do prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych;

l) wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

3. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które

występuje oferent.

4. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w całości otrzymuje zwycięzca

otwartego konkursu ofert.

5. Sprawozdanie (rozliczenie) z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni po realizacji zadania.

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania zadania ureguluje umowa

zawarta pomiędzy Gminą Karnice, a oferentem.

7. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowywane wydatki z tytułu:

a) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

b) wynagrodzenia działaczy klubu i ich zarządu;

c) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

d) na cele inwestycyjne (w tym sprzęt pow. 3,5 tys. zł)

e) innych kosztów niezwiązanych z działalnością sportową.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania - od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawarta umową i zgodnie
z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.

2. Terminy realizacji zadania określa kalendarz imprez oraz terminarz opracowany przez

związki sportowe.

 

IV. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 16 lipca 2021 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Karnicach w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w II półroczu 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Karnice.”

Osobą uprawnioną do kontaktu z podmiotami jest - Sylwia Jankowska - Sekretarz Gminy. Tel. 913877225, fax. 913868219

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Wybór oferty nastąpi do dnia 22 lipca 2021 roku

2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

- termin miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego

dotyczy zadanie,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania

z innych źródeł,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

2. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.

3. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa

powołana w Zarządzeniu Wójta Gminy.

4. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących

kryteriów:

- merytoryczna wartość oferty,

- możliwość realizacji zadania przez Podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, doświadczenie, potencjał kadrowy i rzeczowy do wykonania zadania),

- dotychczasowa współpraca podmiotu z Urzędem Gminy Karnice, jego wiarygodność, rzetelność,

- wysokość środków publicznych oraz zakres finansowania z innych źródeł, w tym ze środków własnych,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

5. Odrzuceniu podlegają oferty:

- złożone niezgodnie z wzorem,

- złożone po terminie,

- złożone przez Podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

- błędnie wypełnione lub niekompletne.

6. O podjętego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 24-06-2021 22:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 24-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 05-07-2021 14:19