Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIV/246/2006 w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Karnice


Uchwała XXXIV/246/2006

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 15 lipca 2006 roku

w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Karnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. nr 17 poz. 128), oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1482), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. nr 116, poz. 753)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich (w szczególności psów), które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierze dotąd pozostawało, zwanych dalej „zwierzętami bezdomnymi”.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych na terenie Gminy Karnice ma charakter stały i odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne, bądź z inicjatywy Urzędu Gminy, w przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony zwierząt.

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt zostanie powierzone na mocy zawartej przez Gminę Karnice umowy podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie.

§ 3. Zawarta umowa winna zawierać w szczególności:

1) wskazanie urządzeń i środków przy pomocy których zwierzeta będą wyłapywane;

2) określenie środków transportu do przewozu zwierząt;

3) zapewnienie w razie potrzeby, pomocy weterynaryjnej;

4) okreslenie dokładnych zasad i warunków humanitarnego postepowania przez podmiot gospodarczy ze zwierzętami w czsie wyłapywania, przewozu i przechowywania;

5) ustalenia dot. odpłatności za pobyt bezdomnych zwierzat obciążających, właścicieli pragnących odzyskać zwierzę;

6) zasady odpłatności za wyłapywanie zwierząt i ich przechowywanie.

§ 4.1. Wójt Gminy Karnice co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt bezdomnych, poda do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie komunikatów na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Karnicach, informację zawierającą:

  1. terminie wyłapywania zwierząt,

  2. granicach terenu, na którym będą wyłapywane,

  3. adresie schroniska, w którym zostaną umieszczone po wyłapaniu,

  4. podmiocie wykonującym wyłapywanie.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje w przypadku doraźnego wyłapywania zwierząt bezdomnych, w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt rannych lub chorych.

§ 5. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może nastąpić jedynie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, bez zadawania zwierzętom cierpień.

§ 6. Wyłapywane zwierzęta należy poddać oględzinom weterynaryjnym celem ustalenia stanu zdrowia, szczepień ochronnych itp.

§ 7. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone niezwłocznie w schronisku dla zwierząt, gdzie będą przetrzymywane przez minimum 14 dni.

§ 8. Urząd Gminy prowadzi rejestr wyłapywanych zwierząt bezdomnych.

§ 9.1. Kosztem wyłapania, transportu i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt będą obciążeni właściciele zwierząt, w przypadku ich ustalenia, w wysokości wydatków poniesionych przez gminę i schronisko.

2. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich i uiszczeniu opłat, o jakich mowa w ust. 1,

3. Po upływie 14 dni przetrzymywania zwierzęcia w schronisku, zwierzę staje się własnością schroniska, które decyduje o jego dalszym losie, np. przeznaczeniu do adopcji lub poddaniu sterylizacji lub kastracji.

4. O wydaniu zwierzęcia schronisko powiadamia pisemnie Urząd Gminy prowadzący rejestr wyłapanych zwierząt, podając imię i nazwisko oraz adres nowego opiekuna.

§ 10. Wyłapane zwierzęta bezdomne, w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt, mogą być:

  1. sterylizowane lub kastrowane przez lekarza weterynarii,

  2. wydane nowym właścicielom lub opiekunom,

  3. usypiane przez lekarza weterynarii w przypadku miotów ślepych i zwierząt chorych, cierpiących, nie rokujących nadziei na wyleczenie.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/220/2005 z dnia 3 grudnia 2005 roku w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Karnice

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 24-07-2006 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2006 12:50