Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/26/2006 w sprawie powołania samodzielnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach


Uchwała Nr III/26/2006

Rady Gminy Karnice

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania samodzielnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj z 2001r. Dz. U. Nr 13 poz. 123; z 2002 Dz. U. Nr 41 poz. 364; z 2003 r. Dz. U. Nr Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 162 poz. 1568 Dz. U. Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Dz. U. Nr 11 poz. 96, Dz. U. Nr 261 poz. 2598; z 2005 r. Dz. U. Nr 131 poz. 1091, Dz. U. Nr 132 poz. 1111) oraz art. 8 ust. 2 pkt. 2 i art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Dz. U. Nr 106 poz. 668; z 2001 r. Dz. U. Nr 129 poz. 1440; z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984; z 2004 r. Dz. U. Nr 238 poz. 2390),

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się z dniem 1 stycznia 2007 r. samodzielną samorządową instytucję kultury, o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach, zwaną dalej „biblioteką”.
2. Terenem działalności biblioteki jest Gmina Karnice, a siedzibą miejscowość Karnice.
3. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.
§ 3. Organizację biblioteki określa statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


załącznik nr 1

do Uchwały Nr III/26/2006

Rady Gminy Karnice

z dnia 29grudnia 2006 roku

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KARNICACH

§ 1

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

§ 2

1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Karnice, a terenem działania obszar Gminy Karnice

2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Karnice

3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Karnice

4. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 3

1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek,

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,

7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

§ 4

1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

§ 5

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1. Do osoby, której powierzono zarządzanie ośrodkiem stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 6

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

a) wyposażenie,

b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,

c) doskonalenie zawodowe pracowników,

d) wynagrodzenia pracowników,

e) utrzymanie i eksploatację majątku.

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

- wpływów, o których mowa w § 8 ust. 2,

- dotacji z budżetu państwa,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

- innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora

5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 7

1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

§ 8

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

§ 9

1. Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w siedzibie głównej w Karnicach

2. Poza siedzibą główną dodatkowo funkcjonują filie Biblioteki w Cerkwicy i w Paprotnie, które wykonują zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 4 i 5.

§ 10

1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

§ 11

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 01-02-2007 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2007 13:51