Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/27/2006 w spawie powołania samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Klub Kultury w Karnicach


Uchwała Nr III/27/2006

Rady Gminy Karnice

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Klub Kultury w Karnicach

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj z 2001r. Dz. U. Nr 13 poz. 123; z 2002 Dz. U. Nr 41 poz. 364; z 2003 r. Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 162 poz. 1568 Dz. U. Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Dz. U. Nr 11 poz. 96, Dz. U. Nr 261 poz. 2598; z 2005 r. Dz. U. Nr 131 poz. 1091, Dz. U. Nr 132 poz. 1111)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się z dniem 1 stycznia 2007 r. samodzielną samorządową instytucję kultury, o nazwie Gminny Klub Kultury w Karnicach, zwany dalej „Klubem”.

2. Terenem działalności Klubu jest Gmina Karnice, a siedzibą miejscowość Karnice.

§ 2. Cele, zadania i organizację Klubu określa statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.załącznik nr 1

do Uchwały Nr III/27/2006

Rady Gminy Karnice

z dnia 29grudnia 2006 roku

STATUT GMINNEGO KLUBU KULTURY W KARNICACH

§ 1

1. Gminny Klub Kultury, zwany dalej Klubem, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

2. Siedzibą Klubu jest miejscowość Karnice, a terenem działania obszar Gminy Karnice,

3. Organizatorem dla Klubu jest Gmina Karnice

4. Klub jest jednostką organizacyjną Gminy Karnice

5. Swoją działalność statutową Klub może prowadzić również w świetlicach wiejskich znajdujących się w innych miejscowościach Gminy Karnice

6. Klub uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2

1. Celem nadrzędnym instytucji jest wypełnianie zadań własnych gminy w zakresie

organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a w szczególności:

1) wielokierunkowa działalność kulturalna, prowadząca do upowszechniania różnych dziedzin kultury;

2) propagowanie w środowisku lokalnym aktywnego uczestnictwa w kulturze;

3) współtworzenie wizerunku życia kulturalnego w gminie.

2. Instytucja realizuje cele określone w ust 2 poprzez:

1) rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;

2) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;

3) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;

4) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe regionu;

5) kultywowanie lokalnych tradycji.

3. Do podstawowych zadań instytucji należy:

1) prezentowanie atrakcyjnej i wartościowej oferty kulturalnej;

2) integrowanie społeczności lokalnej poprzez różne formy działań kulturalnych;

3) inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie imprez kulturalnych w gminie (tj. festynów, wystaw, koncertów, odczytów, szkoleń);

4) promowanie talentów w dziedzinie kultury;

5) organizowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych i letnich, a także w trakcie roku szkolnego;

6) wspieranie inicjatyw społecznych związanych z edukacją kulturalno-oświatową;

7) współpraca z różnymi organizacjami, instytucjami i placówkami kultury.

§ 3

1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

4. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Klubem osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2. Do osoby, której powierzono zarządzanie Ośrodkiem stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

5. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

6. Dyrektor jest organem zarządzającym Klubu oraz przełożonym pracowników Klubu.

7. Dyrektor składa za Klub oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 4

1. Klub gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Klub otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

3. Klub może uzyskiwać środki finansowe z:

- wpływów z własnej działalności,

- dotacji z budżetu państwa,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

- innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Klubu jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora

5. Klub pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 6

1. Klub wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

2. Zasadnicza część działalności Klubu jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Karnice

3. Klub może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.

§ 7

Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Wójtowi Gminy sprawozdanie z działalności Klubu w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 8

Organizację wewnętrzną Klubu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

§ 9

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 01-02-2007 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2007 13:52