Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/31/2006 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok


Uchwała Nr III/31/2006

Rady Gminy Karnice

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2003 r., Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128).

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 44.677,00.

Dział Rozdział § Kwota

Dochody od osób prawnych, od osób - Wpływy z podatku rolnego, podatku

fizycznych i od innych jednostek leśnego, podatku od czynności

nieposiadających osobowości prawnej cywilnoprawnych, podatków i opłat

oraz wydatki

związane z ich poborem lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

756 75615 2680 29.677,00 - Rekompensaty utraconych dochodów w

podatkach i opłatach lokalnych

RAZEM 29.677,00

Gospodarka komunalna - Pozostała działalność

i ochrona środowiska

900 90095 6260 15.000,00 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych

RAZEM 15.000,00

§2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 106.400,00.

Dział Rozdział § Kwota

Obrona narodowa - Pozostałe wydatki obronne

752 75212 4210 2.400,00 - Zakup materiałów i wyposażenia

RAZEM 2.400,00

Obsługa długu publicznego - Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

757 75702 8070 4.000,00 - Odsetki i dyskonto od krajowych

skarbowych papierów wartościowych

oraz od krajowych pożyczek i kredytów

RAZEM 4.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby

921 92109 6050 100.000,00 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

RAZEM 100.000,00

§3. Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na 2006 rok na kwotę 226.077,00.

Dział Rozdział § Kwota

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi

010 01010 6050 23.000,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Izby rolnicze

010 01030 2850 5.000,00 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w

wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolniczego

RAZEM 28.000,00

Transport i łączność - Drogi wewnętrzne

600 60017 4300 20.000,00 - Zakup usług pozostałych

RAZEM 20.000,00

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700 70005 4300 8.000,00 - Zakup usług pozostałych

RAZEM 8.000,00

Administracja publiczna - Urzędy Gmin

750 75023 4010 7.000,00 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Pozostała działalność

750 75095 2900 8.000,00 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych

jednostek samorządu terytorialnego

oraz związków gmin

lub związków powiatów na

dofinansowanie zadań bieżących

RAZEM 15.000,00

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801 80113 4300 15.000,00 - Zakup usług pozostałych

RAZEM 15.000,00

Gospodarka komunalna - Pozostała działalność

i ochrona środowiska

900 90095 4210 125.077,00 - Zakup materiałów i wyposażenia

900 90095 6050 15.000,00 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

RAZEM 140.077,00

§4. Niedobór w wysokości 75.000,00 pokryty będzie kredytem bankowym.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 1. Zmiany budżetu gminy na rok 2006 po stronie dochodów.

Zwiększenia ( Dz. Rozdz. § - kwota)

 • 756.75615.2680 - 29.677,00 - wpływy z PEFRON z tytułu utraconych dochodów z

zakładu pracy chronionej

- 900.90095.6260 - 15.000,00 - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej przeznaczona na dofinansowanie

zagospodarowania i urządzenia placu zabaw

w miejscowości Czaplin Wielki

 1. Zmiany budżetu gminy na rok 2006 po stronie wydatków.

Zmniejszenia (Dz. Rozdz. § - kwota):

 • 752.75212.4210 - 2.400,00 - zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia

 • 757.75702.8070 - 4.000,00 - zmniejsza się wydatki na zapłatę odsetek od krajowych

pożyczek i kredytów

 • 921.92109.6050 - 100.000,00 - zmniejsza się wydatki na remonty i modernizacje świetlic

wiejskich

 1. Zmiany budżetu gminy na rok 2006 po stronie wydatków

Zwiększenia (Dz.Rozdz. § - kwota)

- 010.01010.6050 - 23.000,00 - środki przeznacza się na kontynuację budowy kanalizacji w

Węgorzynie

- 010.01030.2850 - 5.000,00 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych

- 600.60017.4300 - 20.000,00 - środki przeznacza się na utrzymanie dróg

- 700.70005.4300 - 8.000,00 - zwiększa się środki na opłaty notarialne i wycenę

nieruchomości

 • 750.75023.4010 - 7.000,00 - środki przeznacza się wynagrodzenie osobowe w Urzędzie

Gminy

- 750.75095.2900 - 8.000,00 - wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu

terytorialnego oraz związków gmin

 • 801.80113.4300 - 15.000,00 - środki przeznacza się na dowożenie uczniów do szkół

 • 900.90095.4210 - 125.077,00 - środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia

w gospodarce komunalnej

 • 900.90095.6050 - 15.000,00 - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw

w Czaplinie Wielkim

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 01-02-2007 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2007 13:56