Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Karnicach


Zarządzenie Nr 6/2007

Wójta Gminy Karnice

z dnia 1 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Karnicach  

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 3a ust.2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

 

zarządzam, co następujące:

  

§ 1. Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Karnicach  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 

 

 

 

0x08 graphic
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Karnicach

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego i konkurencyjnego dostępu do miejsc pracy na stanowiska, o których mowa w tytule zarządzenia. 

I. Postanowienia ogólne:

Ilekroć mowa w niniejszej procedurze o :

1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Karnicach.

2. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Karnice.

3. Konkursie na stanowiska urzędnicze i kierownicze - należy przez to rozumieć konkurs na stanowiska, o których mowa w art. 2 , pkt. 2 i 4 ustawy o pracownikach samorządowych

II. Przedmiot regulaminu:

1. Regulamin określa zasady naboru pracowników na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze zatrudnianych na podstawie umowy o pracę oraz mianowania.

2. Konkurs nie dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

3. Nabór na stanowiska pomocnicze i obsługi (sprzątaczka, prac. gospodarczy, konserwator) odbywa się w trybie analizy złożonych ofert pracy. Analizy dokonuje komisja, powołana przez Wójta Gminy.

 

III. Opis postępowania

 

1.Ogłoszenie o konkursie:

1) Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze jest otwarty

i konkurencyjny.

2) Informację o wolnym stanowisku pracy i konkursie na to stanowisko pracy należy podać

do publicznej wiadomości poprzez :

đ zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

đ zamieszczenie w prasie lokalnej,

đ wywieszenie na tablicy informacyjnej urzędu.

3) Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności :

đ nazwę i adres jednostki organizacyjnej,

đ określenie stanowiska urzędniczego,

đwymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym,

đ zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

đ miejsce i termin złożenia dokumentów.

4) Wymagania wobec kandydatów na stanowiska urzędnicze :

đ obywatelstwo polskie - ten warunek dotyczy wyłącznie stanowiska obsadzonego w drodze mianowania, 

đ kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

đ ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - ten warunek nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

đ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

đ co najmniej wykształcenie średnie,

đ niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

đ nieposzlakowana opinia.

5) Wymagania wobec kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze :

đobywatelstwo polskie,

đ kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

đ ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

đstan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

đniekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

đnieposzlakowana opinia,

đ łącznie co najmniej dwuletni staż pracy : na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządowych lub w służbie cywilnej albo w służbie zagranicznej ( z wyjątkiem stanowiska obsługi) lub w innych urzędach państwowych ( z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi) bądź na kierowniczych stanowiskach państwowych,

đ wykształcenie wyższe,

đ komunikatywność,

đ kreatywność,

đzdolności analityczne,

đ umiejętności kierowania zespołem.

III. 2. Przyjmowanie dokumentów .

1. Dokumenty aplikacyjne składane są w Sekretariacie Urzędu Gminy w Karnicach.

2. Zarejestrowane dokumenty aplikacyjne przechowywane są przez Inspektora

ds. Kadr Urzędu Gminy.

3. Termin składania dokumentów aplikacyjnych powinien być nie krótszy niż 14 dni

od ostatniego dnia publikacji ogłoszenia.

 III. 3. Komisja Rekrutacyjna:

Wójt Gminy powołuje Komisję Rekrutacyjną w drodze odrębnego Zarządzenia.

 

III. 4. Wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych (I etap).

1. Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się ze wszystkimi dokumentami złożonymi przez

kandydatów i ustala czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.

2. Komisja Rekrutacyjna w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów przy

obecności minimum 2/3 członków komisji, przy czym nie mniej niż 3 członków

dopuszcza kandydata do rozmów kwalifikacyjnych.

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą być powołane osoby, których łączą

więzi pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego stopnia.

4. W przypadku decyzji o nie dopuszczeniu kandydata do rozmów kwalifikacyjnych

jest wymagane uzasadnienie pisemne.

5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza listę kandydatów, którzy

spełniają wymagania formalne jakie zostały określone w ogłoszeniu o konkursie

i zostali dopuszczeni do II etapu konkursu.

6. Przewodniczący Komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu

ich do etapu konkursu oraz informuje o terminie rozmów kwalifikacyjnych,

natomiast osobom, które nie zakwalifikowały się do II etapu wysyła

zawiadomienie.

III. 4.2. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania

formalne:

1. Po upływie terminu złożenia dokumentów określonych w ogłoszeniu o

naborze oraz dokonaniu wstępnej analizy umieszcza się na stronie

internetowej Urzędu, na tablicy informacyjnej Urzędu oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej listę kandydatów spełniających wymagania formalne

jakie zostały określone w ogłoszeniu.

2. Lista, o której mowa w ust.1 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich

miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Lista kandydatów, o której mowa wyżej zostanie umieszczona w sposób

określony w ust. 1 do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

III. 4.3. Dokonanie analizy końcowej kandydatów ( II etap).

 

  1. Analiza końcowa przeprowadzana jest w formie:

a) rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego,

2. Rozmowa kwalifikacyjna:

1) Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu

z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2) Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać :

đpredyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe

wykonywanie powierzonych mu obowiązków,

đ posiadaną wiedzę na temat działalności jednostki samorządu terytorialnego (tj. dz. Urzędu Gminy w Karnicach)

đ obowiązki i zakres odpowiedzialności za stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

đ cele zawodowe kandydata.

3) Z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje od 0 do 10 pkt.

3. Test kwalifikacyjny:

  1. celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy,

  2. każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową od 0 do 1,

  3. test uważa się za zaliczony, gdy kandydat uzyska 75% z możliwych do uzyskania punktów,

  4. nie zaliczenie testu wyklucza kandydata z dalszego postępowania.

III. 5. Ogłoszenie wyników

1. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera

kandydata, który w efekcie końcowym uzyskał najwyższą liczbą punktów.

2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę

zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

III. 6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane

   stanowisko pracy.

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności :

đokreślenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona , nazwiska i adresy nie mniej niż 5 najlepszych kandydatów , uszeregowanych wg spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

đ uzasadnienie dokonanego wyboru.

III. 7. Podanie do wiadomości wyników naboru

1. Informacja o wynikach naboru zawiera :

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska urzędniczego,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

4) podanie uzasadnienia dokonanego wyboru kandydata lub uzasadnienie

o nie zatrudnieniu żadnego z kandydatów na stanowisko urzędnicze.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 upowszechnia się na stronie internetowej

www.bip.karnice.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy

informacyjnej urzędu w terminie 14 dni od zatrudnienia kandydata, przez okres

co najmniej 3 miesięcy.

5) Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu

3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na

tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów

wymienionych w protokole tego naboru.

III. 8. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie

rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały

się do danego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane,

zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do

archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane

osobiście przez zainteresowanych.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2007 Wójta Gminy Karnice

z dnia 1 marca 2007 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 06-03-2007 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2007 13:29