Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/221/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r.


Uchwała Nr XXV/221/2017

Rady Gminy Karnice

z dnia 21 czerwca 2017 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. „Konarzewo” przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października
2008 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 4
w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. „Konarzewo” przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r.
w zakresie ustaleń dla działek 108/39, 108/44, 108/45, 108/47, 108/65, 108/66, 108/67, 108/68, 108/69 w obrębie Konarzewo oznaczonych na rysunku i w tekście symbolami 2MP, 5MP i 1MN/U.

2. Granice terenów objętych zmianą planu miejscowym oznaczono na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 2. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest umożliwienie polepszenia możliwości zagospodarowania terenu przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiska w tym m.in. podziału terenu i dopuszczenie zabudowy rekreacji indywidualnej.

 

§ 3.Traci moc uchwała nr XXIV/203/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. „Konarzewo” przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

0x08 graphic

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXV/221/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.

 

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice będzie umożliwienie polepszenia możliwości zagospodarowania terenu przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiska poprzez zmianę zasad podziału nieruchomości, dopuszczenie nowej zabudowy oraz zmiany parametrów zabudowy
w tym m.in. dopuszczenie zabudowy rekreacji indywidualnej.

Wnioskodawcą zmiany planu jest osoba prywatna, która zgłosiła akces zabudowy terenu na przedmiotowym terenie, a dotychczasowe zapisy planu miejscowego uniemożliwiają racjonalne podzielenie nieruchomości. Zakłada się, że zmiana poszczególnych parametrów zabudowy nie wpłynie negatywnie na istniejące uwarunkowania środowiska.

Planuje się poszerzenie dotychczasowej formy zagospodarowania terenu wskazanej w planie miejscowym uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia
29 października 2008 r.

Planowana zmiana planu miejscowego jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.

Uchwała nr XXIV/203/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. „Konarzewo” przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r. została uchylona z uwagi na błędnie zaznaczony obszar opracowania zmiany planu.

 

 

 

0x08 graphic

Analiza zasadności przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. „Konarzewo” przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny materiałów (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice oraz opracowania ekofizjograficznego), stwierdzono:

  1. Teren, który zostanie objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi własność prywatną.

  2. Działki, na których planuje się zmianę ustaleń planu są w części zabudowane, a w części niezabudowane i nieużytkowane rolniczo. Obowiązują na tym terenie ustalenia planu miejscowego przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia
    29 października 2008 r. i dopuszczają lokalizację zabudowy mieszkalno-pensjonatowej oraz mieszkalno-usługowe.

  3. Projektowana zmiana planu miejscowego ma na celu poprawę parametrów podziału terenu działki oraz możliwości zabudowy w celu racjonalnego zagospodarowania terenu przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiska w tym m.in. dopuszczenie zabudowy rekreacji indywidualnej.

  4. Obowiązujące Studium przeznacza analizowane obszary pod funkcję mieszkalno-usługową.

  5. Działania związane z podjęciem plac planistycznych na ww. terenie są uzasadnione nie tylko ze względów ekonomicznych; są one zgodne
    z kierunkami rozwoju zagospodarowania przestrzennego i polityką przestrzenną gminy zapisaną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W wyniku przeprowadzonej analizy, ocenia się jako zasadne przystąpienie
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice p.n. „Konarzewo” przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r.

Załącznik graficzny do uchwały nr XXV/221/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku

0x01 graphic

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Przeździęk

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Przeździęk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 23-06-2017 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2017 12:15