Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia13 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2020 r.

 

 

 

Zarządzenie Nr 10/2020

Wójta Gminy Karnice

z dnia13 lutego 2020 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2020 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d , 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 668, ze zm.)oraz
§ 13 Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. 1.Powołuję Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. w następującym składzie:

 

 1. Sylwia Jankowska - Przewodniczący Komisji

 2. Maciej Emski - Z-ca Przewodniczącego Komisji

 3. Małgorzata Rudź - Członek

 4. Ola Michalonek - Członek

 

 

 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje
  Z-ca Przewodniczącego.

 

§ 2. Ustala się Regulamin prac Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą wydania pisemnej opinii o celowości przyznania dotacji podmiotom biorącym udział w konkursie.

 

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Karnice

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznych, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Karnice

 

 

Wójt Gminy

/-/ Lech Puzdrowski

 

 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 10/2020

Wójta Gminy Karnice

z dni 13 lutego 2020 r.

 

 

 

 

Regulamin prac Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

 

 

§ 1

Komisja konkursowa jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz przedłożenia propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty biorące udział
w konkursie.

§ 2

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje
w trybie zarządzenia Wójta Gminy Karnice.

 

§ 3

W skład Komisji konkursowej wchodzą wskazani przez Wójta pracownicy Urzędu oraz osoby reprezentujące organizacje i inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie.

§ 4

W pracach Komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

§ 5

Uczestnictwo w pracach Komisji i działalność Komisji.

 1. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i jej członkom i uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i rozwiązuje się z chwilą wydania pisemnej opinii o celowości przyznania dotacji podmiotom biorącym udział
  w konkursie.

 

§ 6

Organizacja pracy Komisji.

1. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.

2. Komisja działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.

3. Komisja podejmuje prace, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków.

4. Komisja przystępując do rozpatrywania ofert dokonuje kolejno następujących czynności:

a) zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty,

b) wypełnia oświadczenia dopuszczające lub wyłączające z postępowania,

c) wybiera sekretarza Komisji spośród jej członków,

d) otwiera koperty z ofertami

e) ustala, które z ofert spełniają warunki formalne określone w ogłoszeniu
o konkursie,

f) odrzuca oferty nie spełniające warunków formalnych określonych w ogłoszeniu
o konkursie lub złożone po terminie,

g) rozpatruje merytorycznie oferty spełniające warunki formalne poprzez dokonanie indywidualnej oceny na karcie oceny merytorycznej, zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w ogłoszeniu o konkursie oraz proponuje wysokość dotacji,

h) ustala zbiorcze oceny merytoryczne Komisji poprzez zsumowani ocen indywidualnych i wylicza średnie arytmetyczne dla poszczególnych ofert oraz sporządza formularz zbiorczy,

i) opiniuje oferty przedkładając propozycję najkorzystniejszej do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

§ 7

Forma oświadczenia Komisji i zasady głosowania.

1. Wydanie opinii, o której mowa w § 6 ust. 4 lit. i), poprzedza głosowanie poprzez podniesienie ręki,

2. Komisja podejmuje decyzje większością głosów obecnych, w razie równej liczby oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać
a) datę i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia prac Komisji,

b) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Komisji,

c) liczbę zgłoszonych ofert,

d) wskazanie ofert odpowiadających warunkom formalnym określonym

w ogłoszeniu o konkursie,

e) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom formalnym określonym w ogłoszeniu o konkursie lub zgłoszonych po terminie,

f) wyniki przeprowadzonego głosowania,

g) wskazanie wybranych ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta wraz z uzasadnieniem,

h) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

i) podpisy obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do

Regulaminu prac

Komisji konkursowej

 

 

 

 

 

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

 

 

na realizację zadania:

 

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać nazwę zadania zgodnie z ogłoszeniem o konkursie)

 

Nazwa oferenta:........................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

 

nr oferty:.......................

 

 

Imię i nazwisko członka Komisji konkursowej dokonującej oceny:.........................................................

 

L.p.

Opis kryterium oceny

Liczba punktów

(w skali od 0 do 5)

1.

Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji tego typu zadań

 

2.

Możliwości realizacji zadania przez oferenta w tym posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe

 

3.

Wymierne efekty

 

4.

Zawartość merytoryczna oferty

 

 

Suma punktów oceny merytorycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do

Regulaminu prac

Komisji konkursowej

 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

 

 

na realizację zadania:

 

…..............................................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać nazwę zadania zgodnie z ogłoszeniem o konkursie)

 

Nazwa oferenta:........................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

nr oferty:.......................

 

 

L.p.

Opis kryterium oceny

Ocena Tak/Nie,

(ewentualne uwagi)

1.

Oferta została złożona przez uprawniony podmiot

 

2.

Oferta została złożona w terminie

 

3.

Oferta została sporządzona na obowiązującym formularzu

 

4.

Wszystkie pola oferty są czytelnie wypełnione

 

5.

Oferta została opatrzona pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

 

6.

Oferta posiada wszystkie wymagane załączniki, opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania (kserokopie dokumentów zostały prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 

7.

Termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wymaganym w ogłoszeniu

 

8.

Oferent przewiduje finansowy i (lub) osobowy wkład własny

 

9.

Realizacja zadania przedstawionego w ofercie mieści się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert

 

10.

Realizacja zadania przedstawionego w ofercie mieści się w celach statutowych oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do

Regulaminu prac

Komisji konkursowej

 

 

Protokół Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

 

Nazwa zadania:

 

Nazwa i adres organizacji:

 

Kwota wnioskowana przez oferenta:

Całkowity koszt zadania zgłoszonego w ofercie:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

1. Data i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia prac Komisji:

 

2. Imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Komisji:

 

3. liczba zgłoszonych ofert:

 

4. Wskazanie ofert odpowiadających warunkom formalnym określonym w ogłoszeniu
o konkursie:

 

5.Wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom formalnym określonym w ogłoszeniu
o konkursie lub zgłoszonych po terminie:

 

6. Wynik przeprowadzonego głosowania:

 

7. Wskazanie wybranych ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta wraz z uzasadnieniem:

 

8. Wzmianka o odczytaniu protokołu:

 

9. Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Członka Komisji konkursowej

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie

ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

 

 

 

Oświadczam, że nie pozostaję w stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy Karnice na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert i nie podlegam wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 668 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

…...........................................................................

(data i podpis członka Komisji konkursowej)

 

 

 

 

 

W Związku z zaistnieniem jednej z powyższych przyczyn, podlegam wyłączeniu z prac Komisji konkursowej.

 

 

 

 

…...........................................................................

(data i podpis członka Komisji konkursowej)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 18-02-2020 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 13-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 15-02-2021 08:58