Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Karnice

 

Zarządzenie Nr 22/2020

Wójta Gminy Karnice

z dnia 21 maja 2020 roku

 

w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Karnice

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 .) oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.z 2019 r., poz. 869 ze. zm), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Zespół ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Karnice w składzie:

1. Przewodniczący: - Sylwia Jankowska Sekretarz Gminy Karnice,

2. Zastępca Przewodniczącego - Maria Hałuszczak Inspektor

3. Członek Zespołu - Małgorzata Rudź Inspektor

§ 2. Zespół pracuje w trybie określonym w Regulaminie pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Karnice stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Karnice z 31 grudnia 2013 roku

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 22/2020

z dnia 21 maja 2020 r.

 

Regulamin pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Karnice

 

Rozdział 1

Cele funkcjonowania Zespołu

§ 1.1. Zespół jest organem doradczym powołanym w celu wspomagania Wójta Gminy Karnice w procesie zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Urzędzie Gminy Karnice.

2. Celem funkcjonowania Zespołu jest promowanie, koordynowanie oraz przegląd działań podejmowanych w ramach procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Karnice.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Karnice,

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Karnice.

Rozdział 2

Zadania Zespołu

§ 2.1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie i przedstawienie Wójtowi kluczowych obszarów działania Urzędu wymagających zarządzania ryzykiem na szczeblu strategicznym i operacyjnym,

2) określenie istotnych kategorii ryzyka w procesie zarządzania kluczowymi obszarami działania na szczeblu strategicznym,

3) zidentyfikowanie czynników ryzyka w poszczególnych kategoriach ryzyka,

4) dokonanie oceny ryzyka zgodnie z metodologią zawartą w Procedurze zarządzania ryzykiem w Urzędzie,

5) opracowanie arkusza identyfikacji i analizy ryzyka na szczeblu strategicznym.

2. W ramach współpracy z Wójtem Zespół dokonuje oceny działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka.

3. Przynajmniej raz w roku Zespół dokonuje oceny Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie i przedstawia Wójtowi ewentualne propozycje zmian.

Rozdział 3

Tryb pracy

§ 3. 1. Zespół ds. oceny ryzyka zbiera się przynajmniej raz do roku.

2. W trakcie spotkania Zespół dokonuje identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk, które pojawiły się w trakcie ostatniego roku.

3. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który ustala porządek spotkania.

4. Wójt, w razie zaistnienia konieczności, może wyrazić zgodę na dodatkowe spotkanie Zespołu.

5. Spotkania Zespołu są dokumentowane protokołem, który podpisuje Przewodniczący.

Rozdział 4

Raportowanie

§ 4. Zespół ds. oceny ryzyka przedkłada Wójtowi do końca maja roku następnego roczny raport zawierający wnioski Zespołu dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 5. 1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane na wniosek Zespołu ds. oceny ryzyka.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu w pracy Zespołu powinny być raportowane Wójtowi.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 21-05-2020 16:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 21-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 21-05-2020 16:08