Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 47 /2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Gminie Karnice


Zarządzenie Nr 47 /2020

Wójta Gminy Karnice

z dnia 6 sierpnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego miejsc publicznych
w Gminie Karnice

 

Na podstawie art. 9a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1, lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE L 2016.119.1) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Gminie Karnice, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Załącznik do Zarządzenia

Nr 47/2020

Wójta Gminy Karnice

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

REGULAMIN

MONITORINGU WIZYJNEGO

MIEJSC PUBLICZNYCH

W GMINIE KARNICE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Monitoring wizyjny miejsc publicznych w Gminie Karnice, zwany w dalszej części Regulaminu „Monitoringiem” stanowi własność Gminy Karnice.

§ 2

 1. Gmina Karnice w zakresie stosowania monitoringu zapewnia adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu bezpiecznego przechowywania oraz archiwizacji nagrań z monitoringu.

 2. Regulamin monitoringu wizyjnego określa:

 1. zasady stosowania monitoringu,

 2. zakres stosowania monitoringu,

 3. zasady rejestracji, zapisu oraz zabezpieczenia monitoringu,

 4. regulacje związane z udostępnieniem zapisu z monitoringu.

CEL ZASTOSOWANIA MONITORINGU

§ 3

 1. Celem monitoringu jest:

 1. zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy,

 2. ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,

 3. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,

 4. utrwalenie dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem kradzieży oraz niszczenia mienia,

 5. przeciwdziałanie przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, w tym zwłaszcza o charakterze chuligańskim.

MIEJSCA STOSOWANIA MONITORINGU

§ 4

    1. Monitoring jest przeznaczony do obserwacji bezpośredniego otoczenia miejsc publicznych na terenie gminy, w których zamontowane są kamery.

 1. Miejsca objęte monitoringiem:

 1. wejście główne do budynku Urzędu Gminy w Karnicach;

 2. obszar przed budynkiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach;

 3. obszar przed budynkiem Gminnego Klubu Kultury w Karnicach.

 1. W ramach nagrywania utrwalany jest obszar przyległych ciągów pieszych.

 2. Wykaz miejsc w których znajdują się kamery monitoringu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

§ 5

 1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe zostały pozyskane za pomocą monitoringu, jest spełniony za pomocą tablic informacyjnych o zainstalowanym monitoringu.

 2. Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznakowany, tak że osoba wchodząca w ten obszar jest świadoma, że jej wizerunek może zostać utrwalony.

ZAKRES STOSOWANIA MONITORINGU

§ 6

    1. System monitoringu składa się z następujących elementów:

 1. kamera rejestrująca zdarzenia,

 2. urządzenie rejestrujące materiał wideo.

    1. W celu zabezpieczenia monitoringu przed możliwością uzyskania nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego, nie jest on podłączony do ogólnodostępnej sieci internetowej.

    2. Rejestracji i zapisaniu materiału wideo na urządzeniu podlega wyłącznie obraz.

REJESTROWANIE ZDARZEŃ

§ 7

 1. Obraz z kamer przesyłany jest automatycznie, rejestrowany w formie zapisu elektronicznego na urządzeniu rejestrującym, przez całą dobę.

 2. Obszar obserwowanej strefy uzależniony jest od zasięgu kamery i ograniczających jej pole widzenia występujących przeszkód terenowych.

 3. Praca kamery stacjonarnej odbywa się samoczynnie.

WYKORZYSTANIE NAGRAŃ

§ 8

 1. Wykorzystanie danych polega w szczególności na:

 1. zabezpieczeniu obrazu ze zdarzeń będących przedmiotem postępowania karnego, w sprawach o wykroczenia, postępowaniach administracyjnych, poprzez sporządzanie wydruku lub zapisu na nośniku zewnętrznym,

 2. zabezpieczeniu wizerunku sprawców przestępstw i wykroczeń do prowadzonych postępowań przez uprawnione organy (m.in. policję).

 1. Kopie nagrań zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub mające znaczenie dla tych postępowań są wykonywane i przekazywane wyłącznie na wniosek organu uprawnionego do ich prowadzenia, na podstawie pisemnego wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

 2. Prowadzona jest ewidencja nagrań udostępnionych uprawnionym organom.

 3. Udostępnianie nagrań z monitoringu wizyjnego jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań”, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.

WGLĄD DO MONITORINGU

§ 9

 1. Osobami upoważnionymi do obserwowania obrazu z monitoringu są:

 1. Administratorzy Danych Osobowych poszczególnych obiektów objętych monitorimgiem,

 2. osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych,

 3. osoby z organów wymienionych w § 8 ust. 1 celem przeglądu zarejestrowanego materiału w związku z prowadzonymi czynnościami.

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

§ 10

 1. Za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu odpowiedzialny jest Administrator Systemu Informatycznego.

 2. Administrator Systemu Informatycznego podejmuje działania:

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania informatycznego systemu,

b) konserwacji i bieżącej obsługi lub nadzoru nad podmiotem zewnętrznym zapewniającym serwis,

c) usuwania awarii albo nadzoru nad podmiotem zewnętrznym zapewniającym usunięcie awarii, zakup i wymianę urządzeń, w tym spełnienie wszystkich wymogów / procedur związanych z tym zadaniem,

d) rekomendacji w zakresie rozwiązań dotyczących prawidłowego funkcjonowania monitoringu.

 1. Dane rejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane na urządzeniu rejestrującym materiał wideo, zlokalizowanym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, do którego dostęp mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie oraz zapoznane z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 2. Okres przechowywania nagrań wynosi 30 dni. Przedłużenie tego okresu jest możliwe wyłącznie na wniosek uprawnionego organu o zabezpieczenie zarejestrowanego obrazu w związku z prowadzonymi czynnościami.

Załącznik Nr 1

do Regulaminu monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Gminie Karnice

WYKAZ LOKALIZACJI KAMER

MONITORINGU WIZYJNEGO

KAMERA (lokalizacja)

MONITOROWANY OBSZAR

Karnice, ul. Nadmorska 7

Wejście główne do budynku Urzędu Gminy w Karnicach;

Parking przy Urzędzie Gminy w Karnicach;

Obszar ciągu pieszego przy Urzędzie Gminy w Karnicach;

Karnice, ul. Nadmorska 10

Wejście główne do budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej;

Obszar ciągu pieszego przy Urzędzie Gminy w Karnicach

Karnice, ul. Osiedlowa 18

Wejście główne do budynku Gminnego Klubu Kultury w Karnicach;

Obszar terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Gminnym Klubie Kultury w Karnicach;

Obszar ciągu pieszego przy Gminnym Klubie Kultury w Karnicach

Załącznik Nr 2

do Regulaminu monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Gminie Karnice

………….……………………………….

(wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*, podpis)

…………………………......................... ………………….

(dane wnioskodawcy) (data)

…………………………………………..

(instytucja wnioskodawcy)

WNIOSEK

o udostępnienie zapisu monitoringu

Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie zapisu archiwalnego zarejestrowanego w ramach prowadzonego monitoringu:

 • z dnia ……….……………. w godz. od …………………… do ………………

z kamery zlokalizowanej w ………….………………………………………

 • z dnia ……….……………. w godz. od …………………… do ………………

z kamery zlokalizowanej w ………….………………………………………

 • z dnia ……….……………. w godz. od …………………… do ………………

z kamery zlokalizowanej w ………….………………………………………

Materiały wykorzystane będą do: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

(podpis wnioskodawcy)

Potwierdzam odbiór nagrania w postaci …………………………………….. i oświadczam, że otrzymane materiały zostaną wykorzystane w celu wskazanym we wniosku.

…………………………………………...

(data, czytelny podpis)

Załącznik Nr 3

do Regulaminu monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Gminie Karnice

REJESTR

UDOSTĘPNIONYCH NAGRAŃ Z MONITORINGU WIZYJNEGO MIEJSC PUBLICZNYCH

W GMINIE KARNICE

KSIĄŻKĘ ROZPOCZĘTO DNIA ……………………..

KSIĄŻKĘ ZAKOŃCZONO DNIA ……………………

KSIĄŻKA ZAWIERA PONUMEROWANYCH

STRON OD …..… DO ………


Lp.

Dane wnioskodawcy

Przedmiot wniosku

Decyzja odnośnie udostępnienia

Data przekazania danych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 07-08-2020 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 06-08-2020
Ostatnia aktualizacja: - 07-08-2020 08:29