Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 64 /2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Karnice

 

Zarządzenie Nr 64 /2020

 

Wójta Gminy Karnice

z dnia 30 listopada 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Karnice

Na podstawie art. 3 ust.1 w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Karnice stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje nie dłużej niż przez okres obowiązywania art.3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenie Nr 64/2020

Wójta Gminy Karnice

z dnia 30 listopada 2020 r.

 

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

w Urzędzie Gminy Karnice

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa
  i obowiązki Urzędu Gminy Karnice (zwanego dalej jako „Pracodawca”)
  i Pracowników w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Pracy zdalnej - należy przez to rozumieć pracę określoną w umowie o pracę, wykonywaną przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania w związku
   z przeciwdziałaniem COVID-19, jeżeli wykonywanie pracy poza takim miejscem jest możliwe;

  2. Pracowniku - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę;

  3. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

 1. Praca zdalna nie stanowi telepracy, o której mowa w art. 675-6717 Kodeksu pracy.

 

§ 2. Warunki dopuszczenia do wykonywania pracy zdalnej

 1. Praca zdalna jest wykonywana incydentalnie poza miejscem jej stałego wykonywania.

 2. Praca zdalna będzie wykonywana w okresach uzgodnionych pomiędzy Pracownikiem
  i Pracodawcą. W szczególnych wypadkach, określonych w obowiązujących przepisach, Pracodawca może polecić Pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej przez czas oznaczony (np. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

 3. Praca zdalna może być wykonywana wyłącznie przez tych Pracowników, których rodzaj pracy umożliwia pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

 4. Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem
  COVID-19:

 1. po złożeniu przez Pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego Pracownika oświadczeni
  w formie pisemnej lub elektronicznej dot. polecenia wykonywania pracy zdalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. po udzieleniu zgody na pracę zdalną przez Pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego
  w związku z wnioskiem Pracownika o umożliwienie pracy zdalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jeśli wykonywanie pracy na danym stanowisku umożliwia pracę w innym miejscu niż miejsce stałego jej wykonywania oraz jeśli jest to niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.

 1. Pracownik będzie świadczył pracę zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
  w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 3. Miejsce wykonywania pracy

 1. Praca zdalna może być wykonywana przez Pracownika w jego domu/lokalu mieszkalnym lub innym miejscu ustalonym przez strony.

 2. Pracownik zobowiązany jest zorganizować stanowisko pracy w sposób zapewniający bezpieczne
  i higieniczne warunki pracy, a także zabezpieczenie i ochronę informacji/tajemnic Urzędu Gminy Karnice .

 3. Pracownik jest zobowiązany do dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenia,
  w którym pracuje.

 4. Pracownik powinien pracować w miarę możliwości w ergonomicznym środowisku,
  w szczególności korzystać z ergonomicznego krzesła/fotela.

 5. W celu zmniejszenia ryzyka potknięcia się o przewody oraz ryzyko innych urazów Pracownik nie powinien układać kabli na podłodze w sposób utrudniający poruszanie się.

 

§ 4. Sprzęt

 1. Praca zdalna może być wykonywana przez Pracownika z wykorzystaniem prywatnych lub służbowych urządzeń . Urządzenia te muszą być jednak odpowiednio zabezpieczone, a pracownik powinien postępować zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji funkcjonującą w Urzędzie Gminy Karnice

 2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi pomoc, w szczególności techniczną
  w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Pracownik ma prawo poprosić Administratora Systemów Informatycznych o wsparcie w zakresie odpowiedniego przygotowania urządzenia pod kątem wymogów bezpieczeństwa.

 3. Do zadań Pracownika należy odpowiednia ochrona powierzonej dokumentacji przez zniszczeniem, kradzieżą lub uszkodzeniem.

 4. Jeśli doszłoby do powierzenie mienia Pracownikowi, ma on obowiązek z należytą dbałością obchodzić się z powierzonym mu mieniem oraz podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu zachowania bezpieczeństwa powierzonego mu sprzętu. Pracownik w szczególności zobowiązany jest do użytkowania powierzonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami, instrukcjami technicznymi oraz poleceniami Pracodawcy.

 5. Pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania Pracodawcy bądź osobie przez niego wyznaczonej, jakichkolwiek awarii oraz innych problemów z obsługą powierzonego mu sprzętu, w szczególności takich, które uniemożliwiają lub utrudniają normalne wykonywanie pracy.

§ 5. Czas pracy

 1. Pracownik będzie wykonywał pracę w normach czasu pracy określonych w Kodeksie Pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  w standardowych, ustalonych dla Pracownika godzinach pracy, zgodnie z godzinami stacjonarnego działania Urzędu Gminy Karnice (z zastrzeżeniem art. 140 k.p. w przypadku zadaniowego czasu pracy).

 2. Potwierdzenie rozpoczęcia i zakończenia pracy będzie następowało poprzez wysłanie maila na adres mailowy ug@karnice.pl informującego o gotowości do rozpoczęcia czasu pracy oraz zakończeniu 8 godzinnego czasu pracy.

 3. Jeżeli w trakcie wykonywania zadania Pracownik stwierdzi, że nie jest obiektywnie możliwe wykonanie go w wyznaczonym przez Pracodawcę czasie, przy uwzględnieniu podstawowych norm pracy, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie przełożonego mailowo.

 

§ 6. Prawa i obowiązki Pracownika i Pracodawcy

 1. Pracownik jest zobowiązany do utrzymywania, w obowiązujących go godzinach pracy, bieżącego
  i stałego kontaktu z Pracodawcą (bezpośrednim Przełożonym) i innymi Pracownikami oraz Współpracownikami Pracodawcy, z którymi realizuje zadania. Strony będą porozumiewały się za pomocą środków komunikacji elektronicznej - w szczególności poczty elektronicznej, a także telefonicznie za pomocą sieci komórkowej (w godzinach pracy będzie istniała możliwość stałego kontaktu telefonicznego z Pracownikiem).

 2. W szczególności Pracownik będzie przekazywał Pracodawcy (bezpośredniemu Przełożonemu) wyniki świadczonej pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Pracownik archiwizuje także wykonane prace w sposób uzgodniony z Pracodawcą.

 3. W szczególności Pracodawca (bezpośredni Przełożony) będzie przekazywał Pracownikowi polecenia służbowe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefonicznie za pomocą sieci komórkowej.

 4. Pracodawca zobowiązuje się do przekazywania Pracownikowi zadań do wykonania, udzielania informacji merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający Pracownikowi pracę zdalną.

 5. Pracownik ma obowiązek przedstawiać Pracodawcy (bezpośredniemu Przełożonemu) informacje, wyjaśnienia oraz sprawozdania dotyczące wykonywanej pracy na każde żądanie Pracodawcy (bezpośredniego Przełożonego).

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej Pracownik zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu, co potwierdza pisemnym zobowiązaniem do jego przestrzegania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą wewnętrzne procedury obowiązujące u Pracodawcy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 8. Ochrona danych

 1. Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przekazywanych mu danych,
  w szczególności określonych w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, a także pracownik jest zobowiązany do złożenia Deklaracji poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu

§ 9. Wejście w życie Regulaminu

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.

Załączniki:

 1. Polecenie wykonywania pracy zdalnej

 2. Wniosek o zgodę na wykonywanie pracy zdalnej

 3. Deklaracja poufności

 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Załącznik nr 1

 

…………………, dnia…………… 2020 r.

 

Urząd Gminy Karnice

……………………………………………...

……………………………………………...

/imię i nazwisko pracownika

/wydział, stanowisko/

 

Polecenie pracy zdalnej

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 polecam Pani/Panu ………………………………………….. (imię i nazwisko pracownika) wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę oraz zadań wymienionych w opisie stanowiska pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli w formie pracy zdalnej.

W czasie wykonywania pracy zdalnej nie ulegają zmianie obowiązujące Pana/Panią godziny rozpoczęcia/zakończenia pracy, a także przepisy i regulacje wewnątrzzakładowe dot. przerw w pracy.

Podczas wykonywania pracy zdalnej jest Pan/Pani zobowiązany/a do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Polityki Bezpieczeństwa Informacji funkcjonującej w Urzędzie Gminy Karnice organizującej proces zarządzania danymi osobowymi oraz regulujących kwestie ochrony danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w trakcie wykonywania pracy .

Jednocześnie pouczam Pana/Panią o obowiązku wykonywania pracy przy zachowaniu bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, w szczególności zasad określonych przepisami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Powyższe obowiązuje na czas oznaczony, w terminie od dnia …………………. do dnia …………………. .

 

Wyrażam zgodę.

………………………………………. (data i podpis pracodawcy)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych);

 

Załącznik nr 2

 

 

Wniosek o umożliwienie pracy zdalnej

 

 

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19, zwracam się z prośbą o umożliwienie mi pracy zdalnej w dniach od ……………. do …………… / bezterminowo*.

 

Pracę zdalną będę wykonywał/a w miejscu zamieszkania/inne* ……………………………….


Prośbę swą uzasadniam ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………

/imię i nazwisko pracownika

/wydział, stanowisko/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 3

 

Deklaracja poufności przetwarzania danych w ramach pracy zdalnej

 

Imię i nazwisko: …………………….

Stanowisko: ………………………..

Oświadczam, iż zobowiązuję do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Polityki Bezpieczeństwa Informacji funkcjonującej w Urzędzie Gminy Karnice ,organizującej proces zarządzania danymi osobowymi oraz regulujących kwestie ochrony danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w trakcie wykonywania pracy .

Realizując zadania w ramach pracy zdalnej, z wykorzystaniem prywatnego/służbowego* komputera, zobowiązuję się do:

 • Zabezpieczenia komputera przed dostępem osób nieuprawnionych;

 • Korzystania jedynie z zaufanych sieci internetowych;

 • Przestrzegania zasady „czystego ekranu”;

 • Ochrony przetwarzanych danych w formie papierowej przed dostępem osób nieuprawnionych.

Ponadto zobowiązuję się do szczególnej ochrony pobranych dokumentów oraz sprzętu komputerowego przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieuprawnionych.

Równocześnie potwierdzam, iż w przypadku naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, niezwłocznie poinformuję Administratora Danych lub Inspektora Ochrony Danych, w celu podjęcia działań wymaganych prawem.

…………………………….

/imię i nazwisko pracownika

/wydział, stanowisko/

*niepotrzebne skreśli

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

 

Oświadczenie Pracownika

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu pracy zdalnej w

 

 

 

..………………………………………………………………….i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

 

 

 

…………………………………………

/imię i nazwisko pracownika

/wydział, stanowisko/

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 01-12-2020 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 30-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 10-12-2020 14:10